הפורום לזכויות פליטים: ישראל מפרה אמנות בינלאומית

 

הפורום לזכויות פליטים פרסם הבוקר (יום ג') מסמך מדיניות ובו נטען כי מדינת ישראל מפירה אמנות בינלאומיות. בפורום חברו קבוצות וארגונים רבים הרוצים לסייע לפליטים ובהם האגודה לזכויות האזרח, העמותה להגנה על זכויות העובדים קו לעובד, המוקד לסיוע לעובדים זרים, רופאים לזכויות האדם והסניף הישראלי של אמנסטי.
 
עוד נאמר במסמך כי מדינתישראלבראשיתימיה, וכן ארגוניםיהודיים רבים, נטלוחלקפעילבניסוחהאמנההבינלאומית בדברמעמדםשלפליטיםמשנת 1951 , ומדינתישראלהייתהמןהראשונותלהצטרףלאמנה. מאוחריותר הצטרפהישראלגםלפרוטוקוללאמנהמשנת 1967 ,
והיאחברהבוועדההמנהלתשלנציבותהאוםלפליטים. למרותכלזאת, לאנחקקעדהיוםחוקפליטיםישראליוהקמתמערכתלקבלתפליטיםנעשתה רקבראשיתשנות ה-2000 . בשנים 2002-2006  הוגשו בישראל, בממוצע כאלף בקשותלמקלטמדישנה. אשתקד חלגידולמשמעותיבמספרהבקשות. עלפינתונימינהלהאוכלוסין, נכנסולישראלבשנה שעברה לבדה,  5,300 אנשים, רביםמהםביקשומקלט בישראל.
 
הגידולהמשמעותיבמספרםשלמבקשיהמקלט הביאלהחמרהבמדיניות. בישיבתממשלהבחודש פברוארהשנההציעראשהממשלהלשנותאתההוראותלפתיחהבאש, כךשיהיהקליותרלירותלעבר המסתננים .שרהביטחון, שהתנגדלהצעה, גרסכי יש"להחזיראתהמסתנניםלשטחסיניעםלכידתם". מימושןשלהצעותאלהעלוללסכןחייאדםולגרום להפרהשלאחדמעקרונותהיסודשלאמנתהפליטים.
 
אחד ממטרות מסמךמדיניות שפורסם היום הוא להבהיראתדרישות הדיןהבינלאומי, לזהותאתהפעולותשעלולותלהביא להפרתוולהציעדרכיםבהןישלנקוט, אםבכוונת מדינתישראללמלאאתחובותיהכלפיאנשיםהמגעיםלגבולותיה.
 
יצויין ב-19 במאי האחרון אישרהכנסתישראלבקריאהראשונהאתהצעתהחוקהממשלתיתלמניעתהסתננות. זאת, תוך התנגדות של ח"כ דב חנין (חד"ש). הפורום לזכויות פליטים סבור שאם תיחקק הצעה זו, תביאלהפרתעקרונותהיסוד שלהמשפטהישראליוכןלהפרתןשלהוראותהאמנותהבינלאומיותעליהןחתומהמדינתישראל. עוד נאמר במסמך "נצייןכאןרקאתההיבטיםשלהצעתהחוקהנוגעים להפרהשלעקרון'איסורהגירוש' שלמבקשימקלט,
למקוםבוצפויהלהםסכנה; ההצעהמעגנתבחוקאתנוהלה'החזרהחמה' למצרים, שפגמיוהרביםנדונובהרחבהבמסמךזה. משעותההצעההינהגירושמיידישלמישנכנסלישראל
ללאהיתר, מבלישתתאפשרלוגישהלנציבותהאום לפליטיםולמערכתהמקלטשלמדינתישראל".
 
לעיון במסמך המלא ר':
 
http://www.kavlaoved.org.il/UserFiles/news1737_file.pdf