האוניברסיטה הפתוחה מנסה לשבור את התארגנות המנחים

למרות ההודעה הברורה על שביתה, שאף הועברה לסטודנטים מבעוד מועד בכדי לחסוך מהםנסיעה ארוכה לחינם, בוחרת הנהלת האוניברסיטה הפתוחה ליצור בלבול מכוון תוך הצהרה עלכוונותיה לנסות ולשבור את השביתה החוקית הנעשית במסגרת סכסוך עבודה, ומעידה עלנכונותה לגרום נזק מיותר לסטודנטים. להלן המסר שהעבירה האוניברסיטה לסטודנטים: "לצערנו, למרות שאנו נמצאים בעיצומו של משא ומתן עם נציגות המנחים ומרכזי ההוראה, הם הכריזו על סכסוך עבודה. נודע לנו כי אחדים מכם קיבלו הודעה ממנחי קבוצות הלימוד שלכם לגבי עיצומים ביוםשני, 29.12.08, בקמפוס רמת אביב. ברצוננו להבהיר בזאת, כי מבחינת האוניברסיטה הפתוחה הלימודים אמורים להתקייםכסדרם. האוניברסיטה תעשה כמיטב יכולתה כדי למזער את הפגיעה בסטודנטים ובסמסטר, כתוצאהמצעדים ארגוניים של מנחים ומרכזי הוראה". דובר הסגל הנוקט בצעדים ארגוניים מסר כי "התנהלות זו משקפת את חוסר תום הלב של ההנהלה שנשמר עד כה לניסיונות בפגיעהבייצוג המשפטי ולהפצת שקרים ודברי בלע בקרב הסגל במוסד. מרכזי ההוראה והמנחים עושיםכל שביכולתם למזער הפגיעה בסטודנטים, על כן מעמיד הארגון קו מידע לסטודנט בטלמסר 09-7431186  ".