פרק ה' – הוועד המרכזי

הוועד המרכזי

57. (א) הוועד המרכזי הוא המוסד בעל הסמכות העליונה במפלגה בין ועידה לוועידה; (ב) הסמכות לפרש את התקנון בין ועידה לוועידה נתונה בידי הוועד המרכזי וועדת הביקורת המרכזית בישיבה משותפת, שבה תהיה זכות הצבעה לחברי שני המוסדות. כמו-כן יהיו שני מוסדות אלה מוסמכים לדון ולהחליט יחד על הצעות לשינויים בתקנון; (ג) הוועד המרכזי מוסמך לקבוע, בהתייעצות עם ועדת הביקורת המרכזית, תקנות לניהול מועצת המפלגה, ועידות מחוז, אסיפות סניף ומוסדות מפלגתיים אחרים, ובתנאי שהן אינן סותרות את תקנון המפלגה.

58. הוועד המרכזי: (א) מוציא לפועל את החלטות ועידת המפלגה; (ב) קובע את מדיניות המפלגה ואת הטקטיקה שלה בהתאם להחלטות הוועידה ובכל נושא חדש; (ג) קובע את המפה האירגונית של המפלגה; (ד) דואג לקשר מתמיד ודו-סטרי עם המוסדות הנמוכים יותר; (ה) מדריך את פעולות המפלגה, מפקח על ביצוע התפקידים ומילוי החובות של אירגוני המפלגה ומוסדותיה ומבטיח את פעילותם התקינה; (ו) מדריך את החינוך הרעיוני והפוליטי של חברי המפלגה; (ז) דן ומחליט לגבי התמודדות בבחירות לכנסת, להסתדרות ולנעמת, ורשאי להחליט שרשימת המפלגה בבחירות אלה אפשר שתהיה חלק ממערך עם חוגים פוליטיים אחרים, על בסיס מצע ועקרונות מוסכמים ושותפות-אמת הוגנת; (ח) דן בהרכב רשימות המועמדים לכנסת, להסתדרות ולנעמת, ומעביר את המלצותיו לאישור מועצת המפלגה; (ט) מדריך את שליחי המפלגה בכנסת, במוסדות ההסתדרות ונעמת, (י) מחליט על נציגי המפלגה באירגונים ציבוריים ארציים ומדריך אותם, (י"א) אחראי על ביטאוני המפלגה, מדריך את עבודתם ופועל להפצתם; (י"ב) בוחר את מחלקותיו. מחלקות הוועד המרכזי מוסמכות לארגן ולהדריך את הפעילות בתחום אחריותן וכן לארגן אקטיבים ארציים ואזוריים לפעילות הזו; (י"ג) מייצג מבחינה מרכזית את המפלגה כלפי חוץ; (י"ד) מנהל את התקציבים המגיעים למפלגה מתוקף היותה מיוצגת בכנסת ובהסתדרות, קובע את לוח דרגות מס החבר ואת התקציב השנתי של המפלגה ומנהל את רכוש המפלגה; (ט"ו) עורך את מיפקד המפלגה וקובע את נהליו ומנהל את הרישום הארצי של חברי המפלגה; (ט"ז) מפרסם פירסום פנימי בעברית ובערבית, בו יוכל גם כל חבר מפלגה לבטא את דעתו בשאלות רעיוניות, פוליטיות או אירגוניות.

59. לוועד המרכזי יכול להיבחר חבר מפלגה בעל ותק של שלוש שנים ומעלה.

60. (א( הוועד המרכזי מתכנס לפחות אחת לשלושה חודשים; (ב) הוועד המרכזי קובע את סדרי עבודתו. בוחר מקרב חבריו בבחירות חשאיות מזכ"ל, מרכז המזכירות, לשכה פוליטית ומזכירות וקובע את בעלי התפקידים בתוכו. מוסדות ומחלקות של הוועד המרכזי מדווחים לו על ביצוע החלטותיו ועל עבודתם, (ג) חבר הוועד המרכזי שאינו משתתף בשלוש ישיבות רצופות של הוועד המרכזי ו/או מוסדותיו ללא סיבה מוצדקת, יוזמן לבירור במוסד בו הוא חבר. כאשר העדרות לא מוצדקת זו נמשכת בשתי ישיבות נוספות – תופסק חברותו במוסד.