פרק ו' – ועדת הביקורת המרכזית

ועדת הביקורת המרכזית

61. לוועדת הביקורת המרכזית יכול להיבחר חבר מפלגה בעל ותק של שש שנים ומעלה.

62. ועדת הביקורת המרכזית בוחרת מבין חבריה ביושב-ראש, במידת הצורך – בממלא-מקומו, ובמזכיר.

63. חברי ועדת הביקורת המרכזית משתתפים בישיבות מליאת הוועד המרכזי בזכות דעה מייעצת. יושב-ראש ועדת הביקורת המרכזית או ממלא-מקומו רשאים להשתתף בישיבות הלשכה הפוליטית בזכות דעה מייעצת. מזכיר ועדת הביקורת המרכזית רשאי להשתתף בישיבות מזכירות הוועד המרכזי בזכות דעה מייעצת.

64. ועדת הביקורת המרכזית: (א) מוסמכת לפקח על כך, שכל מוסדות המפלגה, אירגוניה וחבריה יפעלו בהתאם לתקנון, יקפידו על כללי הדמוקרטיה המפלגתית-הפנימית והמשמעת המפלגתית; (ב) מדריכה את ועדות הביקורת המחוזיות ונפגשת עימן בסדירות; (ג) מבקרת את ניהול חשבונות המפלגה וכל מוסדותיה ואת ניהול רכוש המפלגה ונכסיה באמצעות צוות מיוחד שהיא רשאית להקים לצורך זה; (ד) מפקחת על מיפקד המפלגה.

65. רשאי לפנות לוועדת הביקורת המרכזית לצורך בירור עניינים שבסמכותה, כל מוסד, אירגון וחבר מפלגה, או כל אדם אחר. ועדת הביקורת תתייחס לפניות תוך חודשיים. ועדת הביקורת המרכזית רשאית ליזום בירורים בתחום סמכותה ולקבל החלטות.

66. החלטות ועדת הביקורת המרכזית, בתחום סמכותה, מחייבות את כל מוסדות המפלגה וחבריה.

67. חבר ועדת הביקורת המרכזית שאינו משתתף בשלוש ישיבות רצופות של הוועדה ללא סיבה מוצדקת, יוזמן לבירור בפניה. כאשר העדרות לא מוצדקת זו נמשכת בשתי ישיבות רצופות נוספות – תופסק חברותו במוסד.