פרק ז' – מועצת המפלגה

מועצת המפלגה

68. חברי מועצת המפלגה נבחרים בסניפים אחת לארבע שנים, לפי מודד ארצי הנקבע על-ידי הוועד המרכזי. סניף שמספר חבריו נופל מהמודד הארצי יבחר בחבר אחד למועצה. חברי הוועד המרכזי וחברי ועדת הביקורת המרכזית יהיו חברי המועצה. הוועד המרכזי מכנס את המועצה לפחות פעם בשנה לדיון בנושאים רעיוניים, מדיניים וארגוניים ומציע את סדר יומה. הוועד המרכזי יביא לדיון ולהחלטת המועצה את המלצותיו בנושא הרשימות לכנסת ולוועידות ההסתדרות ונעמת.

69. המועצה: (א) קובעת את סדר-יומו של המושב, (ב) דנה על הדין וחשבון של הוועד המרכזי; (ג) מקבלת החלטות בנושאים שנידונו; (ד) מוסמכת להחליט על כינוס ועידת מפלגה שלא מן המניין.