פרק ט' – סניף המפלגה

סניף המפלגה

91. ועד המחוז מחליט על הקמת סניף. הסניף מורכב מכל חברי המפלגה במקום.

92. אסיפה כללית של הסניף היא הסמכות העליונה בסניף ומתכנסת לפחות אחת לשלושה חודשים, ובסניף שאין בו תאים – אחת לשלושה שבועות. ועד הסניף מחליט על מועד האסיפה ומציע לה סדר-יום.

93. לפחות אחת לשנה מתכנסת אסיפה כללית של הסניף במטרה לדון על הדין וחשבון של ועד הסניף ולבחירת ועד סניף חדש. על אסיפה כללית זו מודיע ועד הסניף לחברי הסניף שבועיים לפחות לפני כינוסה.

94. לוועד הסניף יכול להיבחר חבר בעל ותק של שנה אחת לפחות.

95 . ועד הסניף מנהל את פעילות הסניף בהתאם להחלטות האסיפה הכללית של הסניף ובהתאם להחלטות המוסדות הגבוהים יותר.

96. ועד הסניף מתכנס לפחות אחת לשישה שבועות.

97. ועד הסניף בוחר בבחירות חשאיות מבין חבריו במזכיר, ובדרך כלל גם במזכירות. המזכירות מוסרת דו"ח בישיבת ועד הסניף על ביצוע החלטות הישיבה הקודמת ועל פעילותה.

98. ועד הסניף: (א) מגשים את מדיניות המפלגה במקום. מתכנן את העבודה וקובע חלוקת תפקידים בקרב ועד הסניף; (ב) מקים, במידת הצורך, תאים חדשים ומדריך את עבודתם של התאים הקיימים; (ג) מתכנן את עבודת הסניף וקובע חלוקת תפקידים בין חבריו, (ד) מארגן את החינוך הפוליטי-רעיוני בסניף; (ה) דן ומחליט, בתיאום עם ועד המחוז, בנושא רשימות המפלגה לרשות המקומית ולמועצת הפועלים במקום; (ו) מדריך את פעילות חברי הסניף ברשות המקומית, במוסדות ההסתדרות המקומיים, באירגונים ציבוריים שבמקום ובתחומים אחרים, (ז) גובה מס חבר, (ח) דואג למסירת ידיעות מקומיות לעיתונות המפלגה; (ט) מארגן את הפצת עיתונות המפלגה ופירסומיה; (י) מפתח יחסי רעות ומעודד עזרה הדדית בקרב החברים בסניף.