פרק ב' – חברות והצטרפות

החברות במפלגה וההצטרפות אליה

13. כל תושב בישראל מגיל 18 ומעלה, המצטרף למפלגה, מקבל מרצונו החופשי את עקרונותיה הרעיוניים, הפוליטיים והארגוניים, ועושה להגשמתם] – הוא חבר המפלגה.

14. חבר מפלגה יטול חלק בחייה הפוליטיים של המפלגה, יישם את תקנונה וישתתף בקביעות בפעילות ארגונו המפלגתי ובישיבותיו. החבר ישתתף בעיצוב מדיניות המפלגה: (א) בהשתתפות בדיונים בארגונים ובמוסדות בהם הוא חבר; (ב) בזכות לבחור במישרין, או באמצעות צירים, את מוסדות המפלגה ולעמוד בעצמו לבחירה אליהם, הזכות לבחור ולהיבחר תהיה לחבר שישה חודשים אחרי הצטרפותו למפלגה, (ג) בזכות לפנות בכל שאלה או הצעה, באמצעות ארגונו המפלגתי או במישרין, למוסד מפלגתי גבוה יותר, עד לוועד המרכזי ומוסדותיו ועד לוועידת המפלגה. המוסד חייב להתייחס לפנייה תוך חודשיים.

15. חבר מפלגה מאורגן בסניף לפי תחום פעילותו, מגוריו או עבודתו.

16. זכותו של חבר להביע באופן חופשי את דעתו ולהגן עליה בכל נושא העומד לדיון, בכל מסגרת מפלגתית שהוא שותף בה וכן בפרסום פנימי של המפלגה.

17. זכותו של חבר למתוח, במסגרת המפלגה, ביקורת חברית על כל נושא, חבר או מוסד במפלגה. עליו להיות פתוח לביקורת, לחשוף שגיאות וליקויים בעבודת אירגונו המפלגתי ולפעול לתיקונם, להתריע על שגיאות וליקויים בעבודת המפלגה בפני מוסדות המפלגה עד לוועד המרכזי ועד לוועידת המפלגה.

18. חבר מפלגה חייב לשמור על אחדות המפלגה, לקיים את המשמעת המפלגתית, ולהגן על המפלגה, עקרונותיה ומדיניותה.

19. חובתו של חבר לפעול לביצוע החלטות אירגונו המפלגתי ומוסדות מפלגתיים גבוהים יותר. חבר מוסד המופיע במסגרת מפלגתית נמוכה יותר, ייצג את סיכומי המוסד שלו והחלטותיו וכן את אלה של מוסדות גבוהים יותר. חבר הוועד המרכזי או חבר ועדת הביקורת המרכזית החולק על עמדת המוסד שלו, יעשה זאת במסגרת הוועידה, במועצת המפלגה, בפרסום הפנימי של המפלגה, וכן במסגרת אחרת עליה החליט המוסד.

20. חשוב שחבר מפלגה יהיה מעורב בענייני הציבור בקרבו הוא נמצא, ובמיוחד ענייני העובדים, ייאבק למען האינטרסים והזכויות שלהם, יסביר את מדיניות המפלגה ורעיונותיה ויפעל להגשמתם ולהרחבת שורות המפלגה.

21. חבר מפלגה יעשה להרחבת השכלתו הפוליטית והרעיונית ולהעמקתה, תוך מיזוג התיאוריה והפעילות, וישתתף בפעילות הרעיונית שנקבעה בידי מוסדות המפלגה.

22. כל חברה וחבר חייבים בהתנהגות חברתית מתקדמת. חובתם של כל החברים, גברים ונשים, לפעול ליצירת אווירה שתאפשר ותקדם שחרור מלא של האשה, לרבות בחלוקת עבודה שוויונית במפלגה ובמוסדותיה, בעבודה ובכלל, באופן שיאפשר לה להגשים את עצמה כאדם שווה.

23. חבר מפלגה ישלם מס חבר, וישתתף במגבית המפלגה, ישמור על רכוש המפלגה ועל פנקס החבר המונפק על-ידי הוועד המרכזי. חבר אשר לא שילם את מס החבר שלו במשך תקופה של שישה חודשים ומעלה אינו רשאי לבחור ולהיבחר למוסדות המפלגה.

24. זכותו של חבר להשמיע דברו בישיבת אירגונו המפלגתי או בפני מוסד מפלגתי גבוה יותר, העומד לקבל החלטה על פעולתו או התנהגותו. המוסד הגבוה יותר רשאי להסמיך נציגות מקרב חבריו לשמוע את דברי החבר.

25. חבר המחליף את מקום עבודתו או מקום מגוריו, יודיע על כך לאירגון המפלגתי.

26. הרוצה להצטרף למפלגה, יפנה אישית ובכתב בבקשת הצטרפות אל האירגון המפלגתי.

27. חברי ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי מתקבלים למפלגה באמצעות ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי ובהמלצת מוסדותיו.

28. הארגון המפלגתי יחליט על קבלת החבר או דחיית בקשתו. ההחלטה טעונה אישור מוסד גבוה יותר.

29. החברות במפלגה נחשבת החל בתאריך ההחלטה על הקבלה למפלגה. תאריך זה הוא הקובע לעניין ותק החברות במפלגה.

30. מי שהוצא מהמפלגה, או שבוטלה חברותו, ורוצה להתקבל מחדש, בקשתו תידון בוועד הסניף והיא טעונה אישור של ועד המחוז.