שמורת הטבע החדשה גבעות אלונים-אלגאבה תכיר במורשת הערבית-בדואית

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז חיפה הפקידה במאי 2020 תוכנית לשמורת הטבע החדשה – גבעות אלונים.  השמורה, ששטחה כ-10,700 דונם, משתרעת בין קרית טבעון ובסמת טבעון ממזרח, כביש 70 ממערב, נחל ציפורי ואושה העתיקה מצפון, נחל הקישון וכביש 75 מדרום מערב.  השטח מוקף וגובל בישובים: קריית טבעון, בסמת טבעון, חילף, נופית, חוואלד, איבטין, ראס עלי, רכסים, כפר חסידים, שער העמקים ויגור. בתחום השמורה כלולים מקטעים של נחל הקישון ונחל ציפורי.

בדצמבר 2020 הגישה "במקום – מתכננים למען זכויות תכנון" ההתנגדות יחד עם עדאלה, ועדים מקומיים מהיישובים אבטין וראס עלי, ותושבים בעלי קרקעות בשטח המיועד להיכלל בתחום השמורה.

התנגדות התמקדה במספר היבטים: למרות שהתוכנית נועדה לשמר ערכי "טבע ומורשת" היא לא התייחסה כלל למורשת השבטים הערבים-בדואים שמתגוררים במרחב מאז המחצית השנייה של המאה 19, לשרידים המעידים על מגורים בעבר, רעיית צאן ובקר בעבר ובהווה, חקלאות מטעים, קיומו של בית קברות מסורתי שמשמש את האוכלוסייה עד היום. ועוד, התוכנית כללה בתחום השמורה קרקעות בבעלות פרטית, ודרשו להוציא אותן מתחומה.

כמו כן, נספח הרעייה נוסח באופן רשלני והיה עלול להתפרש בצורה שתגביל את התנהלות המקובלת של הרועים בשטח וסכנה פוטנציאלית להרחבת היישוב אבטין הסמוך. בהתנגדות נאמר "כי מדובר בשמורה פתוחה שהכמיסה אליה אמורה להיות חופשית לכלל הציבור". הדיון בהתנגדויות התקיים ביוני 2021 והחלטה על דחיית רוב ההתנגדויות התקבלה כשבוע מאוחר יותר.

באוקטובר 2021 הוגש ערער על החלטת ועדת המשנה להתנגדויות. הטענות בערר התבססו וחידדו את אלה שבהתנגדות ובהן: שהתוכנית תיתן ביטוי משמעותי למורשת האדם בשטח; להוציא מתחום התוכנית קרקעות פרטיות, תוך הדגשת הקשר המסורתי והרגשי של בעלי הקרקע אל אדמותיהם; ביטול נספח הרעייה והפגיעה בהרחבת אבטין.

אחרי הגשת הערר נפתח דיאלוג בין נציגי התושבים לבין נציגי רשות הטבע והגנים (רט"ג) בליווי עמותת במקום. כתוצאה התגבשו הסכמות לגבי האופן הראוי לשמר את המורשת הבדואית בשטח כמו למשל בשם השמורה, באפשרות לתת מעמד לבית הקברות הקיים, ביצירת מסלול טיול "מורשת בדואית" החוצה חלק מהשמורה עם מוקדי כניסה לשטח סמוך ליישובים הבדואים. עוד הייתה הסכמה לכך שניתן לגרוע משטח התוכנית חלקות פרטיות שבשוליים, בתנאי שיעודן יישאר "חקלאי פתוח" וכן למחוק את נספח הרעייה הבעייתי. הצדדים לא הגיעו להסכמה לגבי האפשרות להרחיב את אבטין על חשבון שטח שנועד לשמורה. בדיון בערר, שנערך ביוני 2022 הוצגו ההסכמות ובמארס האחרון התקבלה החלטת ועדת הערר שקיבלה רבות מהדרישות.

בין היתר, מורשת הבדואית תקבל ביטוי במסמכי התוכנית, הן במטרות, בדברי הסבר מורחבים, בשם השמורה שיכלול גם את שם האזור בערבית "אלגאבה", בית הקברות המסורתי יישמר ודרכי הגישה אליו יישארו פתוחות, והן בעת הפקה ופרסום אלוני מידע לציבור אודות המקום שייכללו את תרומתה של האוכלוסייה הערבית-בדואית לשימור השטח במצבו הטבעי לאורך הדורות, ביצירת מסלולי טיול עם נקודות כניסה לשטח בסמוך ליישובים הבדואים דבר שיכול לעודד היכרות עם האוכלוסייה שתוכל להציע אירוח מסורתי וביקור בכפרים.

עוד סוכם שיעוד הקרקע של רוב החלקות הפרטיות בשולי התוכנית ישונה לשטח חקלאי פתוח והן תגרענה מהשטח המיועד להכרזה כשמורת טבע. לעומת זאת, החלקות הפרטיות שבלב השמורה תשארנה ביעוד המסורבל של "שמורת טבע עם הנחיות מיוחדות המאפשרות המשך השימוש החקלאי בהן לפי תוכניות תקפות" אך הובהר פעם נוספת שלא תהיה שום פגיעה בשימוש החקלאי המותר על פי אותן תוכניות קודמות. כן תכללנה כמה חלקות נוספות תחת יעוד קרקע זה. חשוב לציין שנספח הרעייה יבוטל וששמורת הטבע לא פוגעת באפשרויות ההרחבה של אבטין.