עדאלה: מחייבים בעלי עדרים בנגב בהצגת אישור רשויות המס בקבלת שירותים ממשרד החקלאות

בנושא שבנדון הריני לפנות אליך כדלקמן:

 1. ביום 19/07/09 פרסם משרד החקלאות הודעה לבעלי העדרים הבדואים בנגב, שעניינה התניית קבלת שירותים שונים ממשרד החקלאות בהצגת אישור רשויות המס על ניהול ספרים.
 2. דרישה זה חוסמת בפני בעלי העדרים את האפשרות לקבל אישורי מרעה והקצאת מים. שירותים חיוניים לכל מגדל אשר להם זכו בעלי העדרים משך כ 60 שנים ללא צורך באישור ניהול ספרים.
 3. כפי שיתואר בהמשך, התניית קבלת אישור מרעה והקצאת מים לבעלי העדרים בהצגת אישור ניהול ספרים לוקה בחוסר סמכות, ועל כן אינה חוקית ודינה בטלות.
 4. כלל בסיסי הוא כי לרשות אין כל סמכות אלא על פי דין. מקום שאין דין פוזיטיבי המסמיך את הרשות לפעול לרשות אין כל סמכות. הדרישה לניהול ספרים מעוגנת בחוקי המס, חוק מס ערך מוסף, חוק מס שבח מקרקעין, ופקודת מס הכנסה והתקנות שהותקנו מכח חוקים אלה. חוקי אלו מעניקים את הסמכות בעניין זה לשר האוצר או וועדת הכספים או מי שהסמיך אותו השר בכתב להתקין תקנות מכח חוק זה או לאכוף ביצוע הוראות החוק, כפי שמציין לדוגמא סעיף 229 לפקודת מס הכנסה. 
 5. ידוע כי הסמכות לחייב אדם בניהול ספרים מוקנית לשר האוצר או מי שהוא הסמיך לצורך עניין זה, כפי שמציין סעיף 243 לפקודת מס הכנסה (התשכ"ה 1961):

"243. שר האוצר רשאי להתקין תקנות לביצוע הוראות פקודה זו, ובכלל זה, במיוחד, תקנות בדבר –

(1) טפסים של דו"חות, תביעות, הצהרות והודעות לפי פקודה זו;

(2) ניכויו ותשלומו במקור של מס על גמולות וקיצבאות המשתלמות מאוצר המדינה, על הכנסת עבודה או על הכנסה לפי סעיף 2(5);

(3) כל ענין שהפקודה מסמיכה לקבוע בו.

 1. ודוק. אין הסמכה בחוקי המס למשרד החקלאות להתקין תקנות או להעניק סמכויות מעבר לאמור בחוקי המס, ועל כן פעולות אלה נעשות ללא סמכות שבדין. 

 

 1. עוד אציין כי הקביעה כי משרד ממשלתי חייב להתקשר עם גוף המנהל ספרים בלבד, בטעות יסודה. בתשובתך לעו"ד רות כרמי מן המרכז לפלורליזם יהודי, מיום 21/1/2009 ציינת כי סעיף 2(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, (התשל"ו – 1976) (להלן החוק), אוסר על גוף ציבורי לרכוש נכס או לקבל שירות מתושב ישראל, אלא אם אותו תושב המציא אישור מפקיד שומה, או ממנהל מס ערך מוסף או מרואה חשבון או מיועץ מס, שהוא מנהל ספרים שחובה לנהלם לפי הוראות ניהול פנקסים מכוח סעיף 130 לפקודת מס הכנסה. כמו כן סעיף 2א לחוק קובע שהמדינה לא תעביר לחבר בני אדם כספי מענק או תמיכה אלא לאחר שהומצא אשור כי אין לחבר – בני האדם חוב סופי כלפי רשויות המס.
 2. מהאמור לעיל עולה כי סעיף 2 לחוק אינו חל על המקרה עסקינן הואיל ולגבי סעיף 2 אין המגדלים מוכרים למדינה נכס ו/או נותנים לה שירות כמשמעות מונחים אלה בחוק מס ערך מוסף וההיפך הוא הנכון – המגדלים רוכשים שירות מהמדינה.
 3. לא זו אף זו. הדרישה לחייב בעלי העדרים להציג אישור בדבר ניהול ספרים, ללא הבחנה בין מגדלים לצריכה פרטית (שאינו עסקי) ובין מגדלים שהגידול מגיע למימדי עסק הינה דרישה בלתי חוקית ובלתי סבירה על פניה. מגדלים שדורשים לקבל אישורי מרעה לצורך רעיית עדר אשר משמש לצריכה פרטית אינם מחויבים בניהול ספרים ע"פ פקודת מס הכנסה ועל כן הודעה זו (הדרישה לניהול ספרים) חוסמת גם אותם, בניגוד להוראות פקודת מס הכנסה.
 4. שנוי פתאומי של נוהל בן-שנים ללא מתן תקופת התארגנות פוגע בפרנסת התושבים, בזכויות קניין ובזכויות יסוד אחרות. כידוע, משרד החקלאות נהג מזה כ 60 שנה להקצות לבעלי העדרים הבדווים שטחי מרעה ללא כל דרישה דומה. ולכן, הודעה זו המציבה הצגת אישורי על ניהול ספרים כתנאי סף לקבלת שירותים, משנה באופן דרסתי ופתאומי את המצב הקיים מזה שנים רבות ללא שום דיון ענייני ומרחיב בעניין וללא כל התחשבות בעמדת ומצב בעלי העדרים בהיותם בעל אינטרס חיוני.
 5. שינוי הנוהג בצורה פתאומית וחפוזה, עלול בוודאות רבה לפגוע בזכויות יסוד של מגדלי העדרים. הדבר יפגע בקניינם הפרטי של אלו שגידלו עדרים מזה שנים (כגידול פרטי). מגדלו אלו שהסתמכו גם הם על מדיניות ארוכת שנים של הקצאת שטחי מרעה לעדריהם, מוצאים את עצמם ללא יכולת להשתמש במשאב חיוני לצורך המשך גידול עדריהם ושמירה עליו, דבר שיחייב אותם במרבית המקרים לחסל את עדריהם ולאבד את קניינם. 
 6. לא מיותר לציין, כי לדברים הנ"ל השלכות כלכליות וחברתיות, הרות אסון על האוכלוסייה הבדווית ועל המדינה. כידוע, ישנם כ 1000 מגדלי עדרים בדווים בנגב. שינוי הנוהל רת/03.039 שהיה קיים עד לפרסום הודעת השינוי, מהווה פגיעה ישירה בפרנסתם של מאות משפחות בדואיות אשר נתמכו על ידי גידול עדרים. דבר אשר יביא לעליה דרסטית במספר העניינים הזקוקים לתמיכת מוסדות המדינה, וכך בעצם יתגלגל הדבר בחזרה ויהפוך נטל נוסף על קופת הציבור.

 

 1. מתן אורכה של מספר מעט של שנים, בנסיבות כה מיוחדות, תאפשר למגדלי עדרים להתארגן ולשקול המשך דרכם, בו בזמן, אורכה זו לא תגרום כל נזק למשרד החקלאות, במיוחד לאור העובדה כי ע"פ חוות דעת חשבונאית ענף העדרים הינו ענף ללא רווחים, והאוכלוסייה הבדווית מחזיקה בו מסיסות תרבותיות ומסורתיות בלבד.
 2. בסופו של דבר, אין אנו דורשים לפטור טוטאלית את מגדלים העדרים מניהול ספרים, אלא לדחות העניין במספר מעט של שנים נוספות על מנת לאפשר לתושבים להתארגן לקיום הדרישה בצורה מסודרת וסבירה מבלי שהיא תפגע, מעל לנדרש, בהם, בזכויות שלהם, ובענף גידול העדרים. וכן על מנת לאפשר למגדלים, בשנה זו, לצאת למרעה אשר אמורה להחל תוך שבועות ואף ימים.
 3. נא תשובתך בהקדם.

 

 

בכבוד רב,

מוראד אלסאנע, עו"ד