פרק ד' – ועידת המפלגה

ועידת המפלגה

47. ועידת המפלגה היא המוסד העליון של המפלגה ונערכת אחת לארבע שנים.

48. הוועד המרכזי קובע את מועד הוועידה. הוועד המרכזי רשאי לדחות את הוועידה לפרק זמן שאינו עולה על חצי שנה. הוועד המרכזי רשאי לדחות את הוועידה לפרק זמן העולה על חצי שנה, אך ורק בנסיבות מיוחדות, וההחלטה על כך דורשת רוב של שני-שלישים מחברי הוועד המרכזי. הוועד המרכזי ימסור למוסדות המפלגה ולאירגוניה הודעה מנומקת על דחיית מועד הוועידה ויכלול אותה בדו"ח שלו לוועידה.

49. ועידה שלא-מן-המניין תכונס על-ידי הוועד המרכזי לפי יוזמתו הוא, לפי החלטת מועצת המפלגה או לפי דרישתן של לפחות שתי ועידות מחוזות, המאגדים לא פחות משליש מהמספר הכללי של חברי המפלגה. הבדיקה, אם מהווים המחוזות התובעים לכנס ועידה שליש מהמספר הכללי של חברי המפלגה, נתונה לסמכותה של ועדת הביקורת המרכזית. במקרה שהוועד המרכזי אינו מכנס ועידה תוך חודשיים ימים, כפי שנתבע על ידי מועצת המפלגה או ועידות המחוזות, זכאים מועצת המפלגה או ועידות המחוזות, הדורשות את עריכת הוועידה, להקים ועדה בעלת סמכויות של ועד מרכזי לביצוע כינוס הוועידה בלבד.

50. הוועד המרכזי מפרסם, לפחות חודשיים לפני כינוס הוועידה, את סדר יומה ואת החומר המוגש לדיון במפלגה לקראתה.

51. הוועד המרכזי קובע את אופן בחירת הצירים לוועידה ואת מודד הייצוג. חברי הוועד המרכזי וחברי ועדת הביקורת המרכזית, אשר מפסיקים לתפקד ככאלה מרגע התכנסות הוועידה, יהיו צירים בוועידה. הוועד המרכזי רשאי, במקרים מיוחדים, תוך התייעצות עם ועדי המחוזות וועדי הסניפים הנוגעים בדבר, להציע לוועידה לצרף כצירים חברי מפלגה במספר שלא יעלה על 5% מהמספר הכולל של הצירים. הוועד המרכזי יימנע מלהציע לוועידה לצרף כציר חבר שעמד לבחירה בסניפו ונכשל.

52. הוועידה בוחרת מבין ציריה בנשיאות, המנהלת את הוועידה, ובוועדות הוועידה.

53. בסמכות הוועידה: (א) להחליט על סדר יומה ודרכי עבודתה; (ב) לדון ולהחליט על הדינים וחשבונות של הוועד המרכזי ושל ועדת הביקורת המרכזית היוצאים, (ג) לדון ולהחליט על הפרוגרמה, על מדיניות המפלגה, פעילותה, ארגונה ועל תקנונה. החלטה על שינויים בתקנון דורשת רוב של שני-שלישים מהצירים שהשתתפו בהצבעה (ד) לבחור בוועדת הביקורת המרכזית ובוועד המרכזי. אין לבחור בחבר לשני מוסדות אלה גם יחד. חברות תהיינה לפחות חמישית ממיספר הנבחרים לוועד המרכזי, (ה) לקבוע, במידת הצורך, מושב שני להשלמת סדר יומה.

54. הוועד המרכזי היוצא ימליץ בפני הוועידה על מיספר החברים בוועד המרכזי ויגיש רשימת שמות צירים שהוא ממליץ כמועמדים לבחירה, שמיספר השמות בה יהיה שני-שלישים מהמספר המוצע. ועדת הביקורת המרכזית היוצאת תמליץ בפני הוועידה על מיספר החברים בוועדת הביקורת המרכזית ותגיש רשימת צירים שהיא ממליצה כמועמדים לבחירות אליה, שמיספר השמות בה יהיה שני-שלישים מהמיספר המוצע.

55. הוועידה ומוסדותיה בלבד מוסמכים לדון על פעילותו והתנהגותו של ציר במהלך הוועידה, אלא אם כן מחליטה הוועידה אחרת.

56. החלטות הוועידה מחייבות את כל האירגונים והמוסדות המפלגתיים ואת כל חברי המפלגה.