פרק ח' – מחוז המפלגה

מחוז המפלגה

70. מחוז המפלגה מורכב מכל הסניפים שבתחומו. הקמת מחוז ותחומיו נקבעים על ידי הוועד המרכזי.

71. המוסד הגבוה ביותר במחוז הוא ועידת המחוז, המתקיימת לפחות אחת לשלוש שנים. מועד הוועידה מתואם עם הוועד המרכזי. ועד המחוז רשאי לדחות את מועד ועידת המחוז באישור הוועד המרכזי. ההחלטה על דחייה כזאת מצריכה רוב של שני-שלישים מחברי ועד המחוז. ועד המחוז ימסור לסניפי המפלגה במחוז הודעה מנומקת על הדחייה, ויכלול אותה בדין וחשבון שלו לוועידת המחוז.

72. הצירים לוועידת המחוז נבחרים באסיפות כלליות בסניפים. ועד המחוז קובע, בתיאום עם הוועד המרכזי, את מודד הייצוג. חברי ועד המחוז וחברי ועדת הביקורת המחוזית יהיו צירים בוועידת המחוז. ועד המחוז רשאי למנות כצירים חברי מפלגה במחוז במיספר שלא יעלה על 10% ממיספר הצירים הנבחרים לוועידה. מינוי כזה טעון אישור ועידת המחוז.

73. ועידת מחוז שלא-מן-המניין תכונס על פי החלטת ועד המחוז בתיאום עם הוועד המרכזי, או על-פי החלטת הוועד המרכזי.

74. המועד, סדר היום והחומר המוגש לדיון לקראת ועידת המחוז יפורסמו חודש אחד לפני כינוסה.

75. בסמכות ועידת מחוז: (א) לדון ולהחליט על הדינים-וחשבונות של ועד המחוז ושל ועדת הביקורת המחוזית היוצאים; (ב) לדון ולהחליט על עבודת המפלגה במחוז; (ג) לבחור מבין ציריה בוועד המחוז ובוועדת הביקורת המחוזית. ציר לא יוכל להיבחר לוועד המחוז ולוועדת הביקורת המחוזית גם יחד.

76. ועידת המחוז ומוסדותיה הם המוסדות המחוזיים היחידים המוסמכים לדון בפעילותו ובהתנהגותו של ציר במהלך הוועידה, אלא אם-כן מחליטה הוועידה אחרת.

77. לוועד המחוז יכול להיבחר חבר מפלגה בעל ותק של שנתיים ומעלה.

78. ועד המחוז הוא הסמכות הגבוהה ביותר במחוז בין שתי ועידות המחוז והחלטותיו מחייבות את כל חברי המפלגה ואירגוניה במחוז.

79. ועד המחוז מתכנס לפחות אחת לחודשיים.

80. ועד המחוז בוחר מתוכו בבחירות חשאיות את המזכיר ואת המזכירות. מזכירות המחוז מוציאה לפועל את החלטות ועד המחוז ומנהלת את עבודת המפלגה במחוז בין שתי ישיבות ועד המחוז. בישיבת ועד המחוז מוסרת המזכירות דו"ח על ביצוע החלטות הישיבה הקודמת ועל פעילות המזכירות.

81. ועד המחוז: (א) מגשים את מדיניות המפלגה במחוז ומנהל את פעילותה בהתאם להחלטות ועידת המפלגה, הוועד המרכזי וועידת המחוז; (ב) מדריך את פעולות המפלגה במחוז ומפקח על עבודת ועדי האזורים והסניפים, ומסייע במילוי תפקידיהם; מארגן את החינוך הרעיוני-פוליטי של החברים במחוז; מדריך את עבודת חברי המפלגה בתנועות ובאירגונים הציבוריים שבמחוז.

82. לוועדת ביקורת מחוזית יכול להיבחר חבר מפלגה בעל ותק של שלוש שנים ומעלה.

83. ועדת הביקורת המחוזית בוחרת מבין חבריה ביושב-ראש.

84. ועדת הביקורת המחוזית מוסמכת לפקח על כך, שמוסדות המפלגה, ארגוניה וחבריה במחוז יפעלו בהתאם לתקנון, יקפידו על כללי הדמוקרטיה המפלגתית הפנימית ועל המשמעת המפלגתית.

85. החלטות ועדת הביקורת המחוזית בשאלות שבסמכותה מחייבות את כל מוסדות המחוז וחבריו הנוגעים בדבר.

86. על החלטות ועדת הביקורת המחוזית אפשר לערער בפני ועדת הביקורת המרכזית.

87. חברי ועדת הביקורת המחוזית רשאים להשתתף בישיבות ועד המחוז בדעה מייעצת. יו"ר ועדת הביקורת המחוזית רשאי להשתתף בישיבות מזכירות ועד המחוז בדעה מייעצת.

88. כל מוסדות המפלגה במחוז פתוחים בפני ועדת הביקורת המחוזית.

89. ועד מחוז רשאי להקים, כארגון משנה שלו, ועד איזור לניהול עבודת המפלגה בחלק מסויים של שטח המחוז. ועד האיזור יורכב מחברים שנקבעו עלידי ועד המחוז וכן ממזכירי הסניפים באיזור. מזכיר האיזור ייבחר על-ידי ועד המחוז.

90. חבר במוסד נבחר של המחוז שאינו משתתף בשלוש ישיבות רצופות של המוסד ללא סיבה מוצדקת, יזומן לבירור במוסד בו הוא חבר. כאשר העדרותו נמשכת ללא הצדקה בשתי ישיבות רצופות נוספות – תופסק חברותו במוסד.