תם סכסוך העבודה בפועלים: הסכם קיבוצי ופרישה מרצון של 900 עובדים

לאחר הכרזת סכסוך עבודה וחודשים של מגעים ומו"מ, הושג הסכם עבודה קיבוצי חדש לעובדי בנק הפועלים. ההנהלה והוועד צפויים לחתום על ההסכם במסגרתו הבנק יוצא בתוכנית פרישה מרצון ל-900 משרות, המהוות כ-10% מכ-9,000 עובדי הבנק בארץ במונחי משרות.

ההסכם שהתקבל בין הנהלת הבנק לבין הוועד ושאושר בדירקטוריון הבנק כולל שתי משכורות בונוס לכל עובד כמענק חתימה, כש-1.5 משכורות תשולמנה מיידית עם החתימה על ההסכם ו-0.5 משכורות שכבר שולמה. מענק החתימה הוא עבור השנים 2019-2018. כמו כן ההסכם כולל תוספת שכר חודשית לכל העובדים בגובה של עד 650 שקל לחודש – 7,800 שקל לשנה מכאן והלאה.

מדובר בתוספת שכר בסיסית של 550 שקל לעובד בחודש, שתיפרס על פני שלוש שנות ההסכם – 2020-2022 (כאשר בשנה הראשונה תינתן העלאה בשיעור 40%, ובכל אחת מהשנים שלאחר מכן יינתנו עוד 30% מדי שנה) , ושתוגדל בכפוף למנגנון שתלוי בתוצאות הבנק אם הן יהיו מעל רף מסוים שנקבע בין הצדדים. במקרה זה, אם התשואה להון של הבנק תעמוד על 9% אז תוספת השכר תוגדל ל-600 שקל לחודש ואם היא תעמוד על 9.5% ומעלה היא תועלה ל-650 שקל לחודש כאמור. ההסכם הקיבוצי משנה את האופציות לעובדים, ומבטל את מנגנון האופציות פנטום. בהנהלת הבנק מציינים כי עלות המענק החדפעמי לעובדים בגין החתימה על ההסכם הקיבוצי תעמוד על 210 מיליון שקל, שירשמו כהוצאה יד פעמית בדוחות הקרובים. בנוסף, ההון של הבנק יקטן בכ-80 מיליון שקל כשהוצאות השכר של הבנק יגדלו בכ-60 מיליון שקל מדי שנה.